Cơ Cấu Tổ Chức

     

Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng Trường.

2. Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng.

3. Các phòng chức năng:

a) Phòng Đào tạo;
b) Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;
c) Phòng Kế hoạch - Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp.

4. Các Khoa chuyên môn:

a) Khoa Kỹ thuật - Công nghệ (gồm các nghề: Cơ khí, Ô tô, Điện, Xây dựng, Quản trị mạng và các ngành nghề khác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt);
b) Khoa Kinh tế - Nông nghiệp (gồm các ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp, Thú y, Thủy sản, Công tác xã hội, các môn chung và các ngành, nghề khác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

5. Hội đồng tư vấn:

Căn cứ quy hoạch phát triển và tình hình thực tế, Hiệu trưởng quyết định thành lập, giải thể, sắp xếp các tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả theo quyết nghị của Hội đồng trường gồm:

a) Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình giảng dạy;
b) Hội đồng tuyển sinh;
c) Hội đồng thi tốt nghiệp;
d) Hội đồng thi đua - khen thưởng;
đ) Hội đồng kỷ luật;
e) Hội đồng nghiên cứu ứng dụng Khoa học - Công nghệ.

6. Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ giảng dạy thuộc Trường.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam Trường trung cấp nghề Thới Lai hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.
2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn thành viên Trường hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.