Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu Trưởng - Phó Hiệu Trưởng

     

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo Quy chế tổ chức, hoạt động này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường;
2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học;
4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trường;
5. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trường, thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong Trường;
6. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng;
8. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn của Hiệu trưởng

1. Quyết định các biện pháp để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường theo quy định;
2. Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với viên chức, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức hoạt động;
3. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học nghề trong phạm vi thẩm quyền quản lý;
4. Quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng tư vấn của Trường;
5. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, bộ môn trực thuộc Trường và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ của Trường theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
6. Cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp, chứng chỉ, chứng nhận cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của Nhà trường.
2. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng; được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.