Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị:

     

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị:

2.1 Tổ chức - Hành chính

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức - hành chính - Tài vụ và công tác nhân sự, các chế độ chính sách của trường. Tổ chức công tác bảo vệ chính trị nội bộ của trường.

Tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động toàn trường; công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức giáo viên, người lao động; công tác thi đua, khen
thưởng, kỷ luật trong cán bộ quản lý, viên chức giáo viên, người lao động.

Thực hiện tổ chức công tác nhân sự, công tác qui hoạch cán bộ và tổ chức bộ máy.
Thực hiện triển khai các chế độ về Lao động - Tiền lương - BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hộ lao động trong cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
Thực hiện công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
Thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, công tác tuyển dụng viên chức và lao động.
Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của nhà trường và của cấp trên.
Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, lễ tân, khánh tiết.
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Quản lý và cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho toàn trường;
Quản lý con dấu, cấp giấy giới thiệu, giấy công lệnh đi công tác và các giấy tờ khác liên quan đến cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Bố trí và điều động xe đơn vị thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo.

2.2 Quản trị

Tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán trong trường.

Quản lý tài chính thu chi ngân sách gồm các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn huy động khác.

Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính năm, quí, tháng đáp ứng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ trung tâm của nhà trường.

Tổ chức công tác hạch toán kế toán và chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo thường xuyên theo các quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện công tác thống kê số liệu phục vụ cho công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường.

Tổ chức công tác kiểm tra kế toán định kỳ và thường xuyên đảm bảo sử dụng ngân sách có hiệu quả và tiết kiệm.

Quản lý sổ tài sản thiết bị toàn trường, nhập sổ tài sản tăng khi nhận được tài sản, thiết bị cấp mới, giảm tài sản thiết bị khi có quyết định thanh lý.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý, bảo trì và sửa chữa các loại trang thiết bị khoa học - kỹ thuật của Trường, quản lý và cung ứng vật tư, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và hoạt động sản xuất, dịch vụ của Trường.

Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thực nghiệm khoa học, xưởng thực tập, xưởng dịch vụ sản xuất; xuất và nhập tài sản thiết bị cho các phòng, khoa chuyên môn sử dụng khi có đề nghị được ban Giám hiệu phê duyệt; theo dõi quản lý hệ thống PCCC toàn trường.

Quản lý cơ sở vật chất thiết bị các phòng học, thư viện, phòng vi tính; quản lý và bảo trì sửa chữa các thiết bị đã thanh lý còn sử dụng được; Quản lý và theo dõi các phương tiện dạy học trong trường; theo dõi, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, tại các phòng và nhà xưởng trong trường.

Tổ chức việc kiểm kê, đánh giá, tài sản, thiết bị hàng năm; theo dõi quản lý thiết bị vật tư hư hỏng, mất mát. Quản lý tài sản trong phạm vi nhà trường và các hoạt động liên doanh liên kết ngoài trường.

Trực tiếp giám sát việc sử dụng, bảo quản thiết bị vật tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tham mưu cho ban giám hiệu về việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy.

Kiểm tra và lập đề nghị mua vật tư theo kế hoạch giảng dạy, cấp phát, thu hồi vật tư thực hành và phế liệu sau khi học sinh thực hành xong.

Lập sổ quản lý vật tư đã mua và vật tư nhận lại sau khi kết thúc môn học. Lập đề nghị mua vật tư của giáo viên giảng dạy và của nhà trường.

Lưu trữ bảo quản các chứng từ liên quan đến tài sản, thiết bị như: Biên bản bàn giao, quyết định.

Xây dựng kế hoạch quản lý và bảo trì thiết bị hàng năm.

Lập báo cáo hàng tháng quý năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

Các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 
Cơ cấu tổ chức:

1/ Trưởng phòng
Họ và tên: Lý Trọng Nhân
Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn:

2/ Phó Trưởng phòng phụ trách Hành chính
Họ và tên: Huỳnh Quốc Khởi
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

3/ Phó Trưởng phòng phụ trách Quản trị
Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Thúy
Sinh năm: 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

4/ Kế toán trưởng:
Họ và tên: Trần Lệ Hảo
Sinh năm: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

5/ Chuyên viên:
Họ và tên: Lê Xuân Khang
Sinh năm: 1983
Trình độ chuyên môn: KS Công nghệ thực phẩm