Chức năng nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

     

Phòng Đào tạo:

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và dài hạn của Trường;
- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy;
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ;
- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng;
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giảng dạy, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
Cơ cấu tổ chức:

1/ Trưởng phòng
Họ và tên:
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:

2/ Chuyên viên:
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

3/ Chuyên viên:
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn: