Chức năng nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức Khoa

     

Khoa Kinh tế - Nông nghiệp

Có nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Thú y, Kế toán doanh nghiệp cho 2 cấp trình độ nghề là Trung cấp và sơ cấp, ngoài ra khoa còn tiến hành đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề ngắn hạn theo chuyên đề cho người lao động, tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân nhóm nghề kỹ thuật; nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy làm đồ dùng dạy học. Giảng dạy và nghiên cứu các môn lý thuyết cơ sở như: Tiếng Anh; Chính trị; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Pháp luật; Tin học; quản lý giáo dục học sinh;

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường; thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công;

Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

Quản lý, theo dõi giảng dạy của giáo viên thuộc khoa;

Tổ chức dự giờ giáo viên để rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy; bồi dưỡng nhận xét đánh giá giáo viên;

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định của Hiệu trưởng; đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ;

Tham gia giảng dạy các ngành nghề thuộc khoa quản lý;

Quản lý tình hình tư tưởng, đạo đức và kết quả học tập học sinh;

Tổ chức thực tập, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất theo ngành nghề đào tạo;

Quản lý, theo dõi và tổng kết kết quả học tập của học sinh thuộc khoa;

Nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức:

1/ Trưởng khoa
Họ và tên:
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:

2/ Phó Trưởng khoa
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

3/ Giáo viên bộ môn Kế toán doanh nghiệp
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

4/ Giáo viên bộ môn Công tác xã hội
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

5/ Giáo viên bộ môn Nuôi trồng thủy sản
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

6/ Giáo viên bộ môn Thú y
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

7/ Giáo viên bộ môn cơ bản – cơ sở
Họ và tên:
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn: